بازدید مدیر عامل بیمه دانا از بیمارستان نور

نور:رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا ضمن بازدید از بیمارستان نور ، مورد معاینه چشم قرار گرفت. هادی اویارحسین در خصوص ارزیابی خود ازسطح ارایه خدمات درمانی در بیمارستان نور گفت:بیمه شدگان بیمه دانا وهمچنین کارمندان آن در مدت بیش از یکسال همکاری بیمه دانا واین مجموعه ، ازسطح خدمات بیمارستان نور راضی بوده وارزیابی مثبتی از عملکرد نور داشته اند طوری که سطح خدمات بالاتر از حد انتظار بوده است.

مدیرعامل بیمه دانا افزود: با توجه به مقررات موجود در خصوص پوشش تکمیلی بیماران دچار مشکل چشمی با محدودیت هایی مواجه هستیم که پیگیر رفع این مشکلات از طریق بیمه مرکزی هستیم.