تقدیر از دو پیشکسوت چشم پزشکی در سمینار فارابی

نور:در آخرین روز از چهاردهمین سمینار چشم پزشکی فارابی از دکتر سید حسین وثوق و محمد حسن روزی طلب به عنوان دو تن از اساتید پیشکسوت چشم پزشکی تقدیر شد.

دکتر سید حسین وثوق در این مراسم ضمن تقدیر از دوستان وشاگردانش گفت: افتخار می کنم که بیست تن از اساتید بیمارستان فارابی از شاگردانم بوده اند.

دکتر محمد حسن روزی طلب نیز با تبریک روز معلم ،از خداوند خواست تا با توجه به غیرت و مردانگی خا نواده فارابی ،بر عزت آنان بیافزاید.