کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی نور در شهرری

جهت حال همشهریان محترم و ساکنین مناطق جنوبی تهران و شهرری مجموعه چشم پزشکی نور شعبه جدید خود را در شهرری افتتاح نمود.
امید است با ارائه خدمات درخور و شایسته بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم.