روز درختکاری گرامی باد

درختان بزرگترین و یکی از با ارزش ترین مخلوقات زمین محسوب می شوند. هر درخت به تنهایی سهم بسزایی در تولید اکسیژن و آب دارد و قادر است از فرسایش خاک جلوگیری کرده و به کاهش سروصدا در محیط های شهری کمک کند. پس می توانیم با کاشت یک نهال در بقای این سرمایه طبیعی سهیم شویم.