نحوه صحیح استفاده از قطره های چشمی

نحوه صحیح استفاده از قطره های چشمی:
۱- دستان خود را به طور کامل با آب و صابون بشویید.
۲- سر خود را به عقب خم کنید.
۳- بطری را مابین انگشت شست و سبابه نگه دارید. قطره چکان را نزدیک پلک‌اما به نحوی که با آن هیچ گونه تماسی نداشته باشد بگیرید.
۴- با انگشت سبابه دست دیگر خود پلک‌پایین چشم را به سمت پایین بکشید تا حفره ای ایجاد شود.
۵- تعداد قطره تجویز شده را درون حفره به دست آمده بریزید. البته بدون تماس نوک قطره با چشم یا پلک یا مژه
۶- چشم خود را به مدت ۳۰ ثانیه ببندید و نقطه ای را که پلک به بینی وصل می شود، برای جلوگیری از جذب سیستمیک دارو و ورود آن به بینی فشار دهید.
۷- بعد از باز کردن چشم‌ها اشک ‌یا قطره جذب نشده را با دستمال کاغذی تمیز از گونه یا اطراف چشم پاک‌ کنید.
۸- در صورتی که پزشک شما بیش از بک نوع قطره را هم زمان تجویز کند استفاده از آن ها باید با فاصله زمانی ۵ دقیقه انجام‌ شود.
۹- دست های خود را مجددا بشویید.