روز خبرنگار

پیشرفت جوامع جز با آگاهی نسبت به عملکرد خویش برای رفع کاستی ها و تقویت مزیت ها و برتری ها حاصل نمی شود و در این میان، خبرنگاران در تحقق این مهم از مسئولیتی بس والا و خطیر برخوردارند. بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، با گرامیداشت روز خبرنگار، از درگاه خداوند منان برای راویان حقیقت تندرستی، سعادتمندی و توفیقات روزافزون را مسئلت می نماید.