عید سعید قربان

خوشا آنان که با حق آشنایند مطیع محض فرمان خدایند چو ابراهیم اسماعیل خود را فدای امر الله می نمایند بیمارستان چشم پزشکی نور فرارسیدن عید قربان روز بندگی و بخشندگی را به هموطنان عزیز تبریک و شادباش می گوید.