کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی در بیمارستان چشم پزشکی نور

به منظور مراقبت از سلامت کادر درمان، بیماران و مراجعه کنندگان، بیمارستان چشم پزشکی نور نسبت به استقرار دوربین های حرارت سنج و انجام غربالگری کرونا (تب سنجی) در ورودی های ساختمان های خود اقدام کرده است. همچنین تمامی بخش های کلینیکی، پاراکلینیکی، اتاق های عمل جراحی، تجهیزات و دستگاه های تشخیصی، درمانی و آزمایشگاهی مطابق با دستورالعمل های سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور مستمر و روزانه ضدعفونی شده و در بدو ورود، به مراجعین و بیماران ماسک و دستکش تحویل می شود.