‌بانک ملی با نور قرارداد منعقد کرد

بانک ملی طرف قرارداد بیمارستان نور شد. به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور از این به بعد افرادی که طرف قرار داد بیمه بانک ملی هستند می توانند از خدمات نور استفاده کنند.