روز درختکاری مبارک

روز درختکاری مبارک به دست خود درختی می نشانم

به پایش جوی آبی می كشانم

كمی تخم چمن بر روی خاكش

برای یادگاری می فشانم

اگر امروز هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات حاصل لطف پروردگار و خردورزی نیاکان ما است. آنهایی که با دست خویش بذر حیات و طراوت را بر زمین کاشتند تا آیندگان از موهبت هوای پاک، زیبایی محسور کننده و برکاتش لذت ببرند. بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری را گرامی می دارد. امید که بتوانیم از این فرصت و سنت حسنه که از نیاکان ما برجای مانده است حفاظت کنیم و به رسم میراث داری و امانت داری در کاشتن نهال و گسترش زندگی بر این کره خاکی کوشا باشیم.