درباره نور/ از زبان محمد جعفر خسروی

محمدجعفر خسروی، یکی از مجری‌ های سیما در بیمارستان نور شرح حالی از روند درمانش را برای مان بازگو می کند که ترجیح می دهیم تمام آن را از زبان شیوا و لحن زیبای خودش بشنویم و ببینیم.