نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان از بیمارستان نور بازدید کردند

نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان که به دعوت مجلس شورای اسلامی ایران به تهران سفر کرده اند ضمن بازدید از بیمارستان نور مورد چکاپ چشم قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور الدار ابراهیم اف رییس هیات و رییس کمیسیون کشاورزی مجلس ، هادی رجبلی رییس کمیسیون اجتماعی ، ارستون جواداف و حسین بالا میر علم اف نماینگان مجلس و الفار فرضعلی اف معاون بخش روابط بین الملل مجلس آذربایجان اعضای این هیات را تشکیل می دادند.

 آنان بیمارستان نور را بسیار پیشرفته توصیف کردند و جهت همکاری بیمارستان نور و جمهوری آذربایجان ابراز امیدواری کردند.