نوروزتان خجسته

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز

 

و همه روز همراهان همیشگی نور، نوروزتان خجسته