گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

آنچه امروز بخش بزرگی از ثروت و دارایی ما را تشکیل می دهد، جنگل هایی است که به دست با تدبیر پیشینیان ایجاد شده است و ما امروز به دلیل خردورزی آن هاست که می توانیم نفس بکشیم، از زیبایی جنگل ها و جاندارانی که حیات آن ها وابسته به درختان است بهره مند باشیم و از محصول درختان برای مصارف مختلف استفاده کنیم.

هفته منابع طبیعی و روز درختکاری فرصتی است تا این سنت حسنه را که از نیاکان ما برجای مانده است به فرزندان خود آموزش دهیم و به رسم میراث داری و امانت داری ، در کاشتن نهال و گسترش زندگی بر این کره خاکی کوشا باشیم.

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، هفته منابع طبیعی و روز درختکاری را به هموطنان عزیز تبریک می گوید. بی تردید برای ایرانیان طبیعت دوست هر فرصتی روز درختکاری است.