روز حسابدار در کنار حسابداران صادق بیمارستان چشم پزشکی نور

امروز را به بهانه روز حسابدار به سراغ همکاران مان در واحد مالی و حسابداری بیمارستان چشم پزشکی نور رفتیم تا تلاش حسابداران امین و زحمت کش بیمارستان چشم پزشکی نور را قدردانی کنیم.

روز حسابدار بر تمامی حسابداران ساعی بیمارستان چشم پزشکی نور گرامی باد.