روز ملی خلیج فارس

وطن یعنی

همه آب و همه خاک

وطن یعنی

خلیـج تا ابد فـارس

 

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور، فرارسیدن دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس را گرامی می دارد.