رایج‌ترین روش درمان تنبلی چشم

روش متداول و رایج درمان تنبلی چشم بستن یکی از چشم ها و فرصت دادن به چشم تنبل برای دید بهتر است. در این مرحله نه تنها دید خوب باید افزایش پیدا کند بلکه هماهنگی دو چشم نیز باید به شرایط نرمال بازگردد. بنابراین همراه با بستن چشم لازم است تمرینات خاصی به کودک داده شود که این تمرین ها باعث می شود دید دو چشمی یا دید واحد دوچشمی یا عملکرد هماهنگ و مناسب دو چشم به خوبی انجام شود.
نمی توانیم برای همیشه چشم بهتر کودک را ببیندیم. بنابراین با انجام این تمرینات هم دوره درمان به صورت موثر کاهش پیدا می کند و هم دیدی که فرد پیدا می کند در شرایط ثابت، پایدار و مناسب به دست می آید.
بعد از سه سالگی سنی است که باید به صورت ویژه به بینایی کودکان توجه کنیم.