روز جمهوری اسلامی ایران

 وطنم ای شکوه پابرجا

در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار

زخمی سربلند بحرانها

 

دوازدهم فروردین یادآور فریاد توفنده مردم با ایمانی بود که با نام پروردگار استیلای استبداد و استکبار را نفی کردند و به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی قاطعانه «آری» گفتند و حماسه ای بزرگ در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران عزیزمان آفریدند.  

بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور این روز فرخنده را گرامی می دارد.