ظرفیت نوردر تحقیقات و ارایه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی مناسب است

بیمارستان نور ظرفیت بسیار خوبی برای انجام تحقیقات و ارایه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دارد.دکتر امیر محسن ضیایی مدیر دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامه ریزی که به همراه دکتر سید عبدالرضا مرتضوی طباطبایی معاون شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و دکتر امیر مازیار نیایی معاون دبیر خانه شورای عالی گسترش دانشگاه های علوم پزشکی از بیمارستان نور بازدید کردندبا بیان این مطلب گفت:هر گاه آموزش و پژوهش در کنار درمان باشد نتایج پر باری به دنبال داردو مجموعه را از مصرف کننده صرف خارج می کند لذا امیدواریم با ایجاد زیر ساخت های لازم و تدوین آیین نامه های مربوطه  نورهر چه سریع تر آنها را به منصه عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور وی اقدامات پیشرفته این بیمارستان را نتیجه یک کار تیمی منسجم با افق های دور و زحمات مستمر و پیگیر توصیف نمود و تاکید کرد این مرکز می تواند ضمن ارایه خدمات درمانی پیشرفته به مردم نگاهی نیز به جذب توریسم درمانی داشته باشد تا بتواند توانمندی های علمی و درمانی کشور را در این زمینه در یک بستر خدمات شایسته ارایه نماید.