بازدید رییس بنیاد امور بیماری‌های خاص از بیمارستان نور

امیدوارم مجموعه پزشکان ایران و فعالیت های دولت به سمتی پیش بروند که شاهد تعدد مراکز پزشکی مشابه بیمارستان نور در کشور باشیم.

فاطمه هاشمی رییس بنیاد امور بیماری های خاص هنگام بازدید از بیمارستان چشم پزشکی نور گفت: ظهور مراکز پزشکی مطابق با استانداردهای جهانی ضمن کمک به مردم الگوی مناسبی است که دست اندرکاران این بخش جهت ایجاد محیط های آرام و مدرن برای بیماران فعال شوند.

وی با تأکید بر اینکه مراکز پزشکی که فارغ از برخی دغدغه های محیطی برای بیماران باشند اندک است گفت: بیمارستان نور در این مسیر گام برداشته و با در نظر گرفتن دغدغه های بیمار و اطرافیانش ، محیطی آرام را برای مخاطبین خود آماده کرده است و این انتظار هست که مجموعه پزشکان ایران از یکطرف و دولت از طرف دیگر با الگو گرفتن از این اقدام، به سمتی حرکت کنند که به ایجاد این قبیل اقدامات مشابه رفاهی که مبتنی بر استانداردهای بین المللی توأم با آرامش و آسایش بیمار است بپردازند.

فاطمه هاشمی تاکید کرد که پزشکان متخصص ایرانی در سطح جهانی مطرح هستند و افزایش مراکز پزشکی با ویژگیهای بیمارستان نور افتخار آفرین است.