انتصاب های جدید در بیمارستان نور

رییس پذیرش ، آمار و مدارک پزشکی و مسئول فنی موقت آزمایشگاه  بیمارستان چشم پزشکی نور منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور ، نظر به تعهد ، حسن سوابق و شایستگی جمال شهیبی نژادیان ، وی طی حکمی از طرف مدیر عامل بیمارستان دکتر حیدری ، به عنوان رییس پذیرش ، آمار و مدارک پزشکی منصوب شد.

همچنین دکتر غلامرضا مهبد به عنوان مسوول فنی موقت آزمایشگاه بیمارستان چشم پزشکی نور تعیین شدند.