نتایج نظر سنجی میزان رضایتمندی از بیمارستان نور

بر اساس یک بررسی آماری ، نیمی از مراجعه کنندگان به بیمارستان چشم پزشکی نور طرف قرارداد بیمه های تکمیلی هستند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، طی جدید ترین نظر سنجی ادواری که به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی بیماران نور صورت گرفته ، بخش بزرگی از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان از بیمه های تکمیلی استفاده می کنند.همچنین حدود 45 % برای انجام عمل ، ویزیت و پاراکلینیک مراجعه کرده اند.

طبق این نظر سنجی اکثر مراجعه کنندگان به نور را زنان و جوانان تشکیل می دهند و عمدتا از سطح تحصیلات عالی بر خوردارند.55 % مراجعین اظهار داشته اند که پیش از این برای درمان ناراحتی چشمی خود به سایر مراکز چشم پزشکی مراجعه نکر ده اند.

از نظر میزان رضایتمندی مراجعین نیز ، بیش از 80 % ، از نحوه بر خورد و رفتار متصدیان ابراز رضایت داشته اند.