بازنشستگان کشوری و لشکری از خدمات نور بهره مند می شوند

بیمه آتیه سازان حافظ وارد خانواده بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان چشم پزشکی نور شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان ، از این پس افراد تحت پوشش این بیمه که بخش اعظم آنها را جامعه بازنشستگان وسالمندان تشکیل می دهند می توانند از امکانات پیشرفته و مدرن نور بهره مند دشوند و با مراجعه به بیمارستان نور از خدمات آن استفاده کنند.