حضور مرکز تحقیقات بیمارستان نور در کنگره انجمن جراحان کاتاراکت و جراحی رفراکتیو اروپا

وضعیت چشم پزشکی ایران در مقایسه با برخی کشورها کاملا پیشرفته است.دکتر شیوا مهر آوران از کارشناسان مرکز تحقیقات بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور که به عنوان سخنران در کنگره انجمن جراحان کاتاراکت و جراحی رفراکتیو اروپا که از تاریخ 17 لغایت 20 شهریور در استکهلم پایتخت سوئد بر گزار شد شرکت کرده بود با بیان این مطلب گفت:با حضور در این قبیل کنگره ها به این نکته می رسیم که چشم پزشکی در ایران از پیشرفت بالایی بر خوردار است و در بعضی موارد مانند جراحی کاتاراکت ، چشم پزشکان ایرانی به مراتب جراحی های مشکل تری انجام می دهند.

مهرآوران که دو مقاله با عناوین " بررسی اعوجاجات قرنیه بعد از عمل جراحی رفراکتیو میوپیک با استفاده از دستگاه پنتاکم " و "بررسی رابطه بین ضخامت مرکزی قرنیه و اندیس های رفراکتیو در کانیداهای عمل جراحی رفراکتیو "به کنگره فوق ارایه کرده است گفت:در مقاله اول طی مطالعه ای نشان داده شد که اعوجاجات ایجاد شده در چشم که توسط ابرومترها اندازه گیری می شود با دستگاه پنتاکم قابل سنجش است و اعوجاجات قرنیه بعد از جراحی رفراکتیو بیشتر از نوع Spherical Aberration و Comma هستند.

مهر آوران در مورد مقاله دوم نیز گفت:این مطالعه روی 430 فرد میوپ صورت گرفت که همگی کاندید جراحی رفراکتیو بودند.وی افزود:ضخامت قرنیه با سن ارتباط معکوس دارد ولی با سایر اندکس های رفراکتیو مانند میزان اسفر و سیلندر و یا اسفریکال اکیوالان ارتباط معنا داری ندارد.بنابراین نمی تواند عامل خد شه در مطالعات این گروه باشد.

وی که تاکنون 9 مقاله علمی با عنوان های متفاوت به این کنگره ارایه کرده که همگی آنها پذیرفته شده است گفت:بطور تخصصی روی موضوعاتی چون قرنیه و سگمان قدامی ، توپوگرافی ، تصویر بر داری قرنیه و پاکی متری کار می کنم و در حال حاضر نیز دو پروژه مطالعاتی در مرکز تحقیقات نور با همکاری دکتر فر هاد رضوان و خانم جعفری در دست انجام دارم.

مهر آوران همچنین حضور ایرانیان در این کنگره را در خور توجه توصیف کرد و اذعان داشت که این امر مایه مباهات ایران و ایرانیان است.