همکاری با مراکز متخصص ومتعهد ،اصلی مهم برای بیمه دانا

فراهم سازی رضایتمندی بیماران هدف اصلی بیمه دانا است. شرکت بیمه دانا پس از انعقاد قرارداد با بیمارستان نور در مکاتبه ای با مدیر عامل بیمارستان اعلام کرد که این شرکت در راستای هدایت بیماران به سوی مراکز درمانی طرف قراردادی که با ارایه خدمات مطلوب ،موجبات رضایتمندی بیماران را فراهم نموده اند گام بر می دارد.

بیمه دانا همچنین ارجاع بیماران به پزشکان متخصص ودلسوز در این مراکز  که از تعهدات انسانی بیشتری بهره مند هستند را از جمله اولویت های سیاست گذاری این شرکت دانست و در همین چارچوب از بیما رستان نور که با ویژگی ها و سیاست های مورد نظر آنان مطابقت دارد درخواست نمود تا مراجعه بیمه شدگان دانا به این بیمارستان در اولویت قرار گیرد.