کارکنان فولاد از خدمات نور بهره مند می شوند.

اعضای توسعه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد برای درمان چشم خود می توانند از این به بعد از خدمات بیمارستان چشم پزشکی نور بهره مند شوند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان نور، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد کشور، پس از مذاکره و بازدید از بیمارستان قرارداد همکاری منعقد کردند که به موجب آن، اعضای این صندوق از تسهیلات حمایتی در زمینه چشم پزشکی برخوردار می شوند.