بیمه های سامان و پارسیان هم طرف قرارداد بیمارستان نور شدند.

بیمه های سامان و پارسیان طرف قرارداد بیمارستان چشم پزشکی نور شدند. به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور، در راستای رفاه حال بیماران و در پی اقبالی که بیمه های خصوصی برای انعقاد قرارداد با بیمارستان نور نشان داده اند، دو بیمه پارسیان و سامان نیز با این بیمارستان قرارداد منعقد کردند. بر اساس این قرارداد بیمه گذاران این دو بیمه می توانند از امکانات بیمارستان نور، بهره مند شوند.