نشانی های جدید سایت بیمارستان نور

به گزارش روابط عمومی بیمارستان چشم پزشکی نور، علاوه بر نشانی فعلی بیمارستان نور https://www.noorvision.com، دو نشانی جدید نیز بر روی میزبان اصلی قرار گرفت. نشانی های جدید عبارتند از:

http://www.nooreyehospital.com

http://www.nooreyehospital.ir