بازتاب خبر افتتاح بیمارستان چشم پزشکی نور در مطبوعات