آزمون ورودی بیمارستان نور برگزار شد

آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی جهت انتخاب کادر پرستاری،پیراپزشکی و پشتیبانی بیمارستان چشم پزشکی نور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی این مرکز 700 نفر در این آزمون و مصاحبه شرکت می کنند که در نهایت حدود 120 نفر برای کادر بیمارستان انتخاب و مشغول بکار خواهند شد.
لازم به ذکر است سئوالات آزمون کتبی مبتنی بر اطلاعات تخصصی هر رشته طراحی و تنظیم شده و مصاحبه افراد نیز با توجه به تخصص آنها توسط کارشناس هر بخش انجام می شود.
براساس این گزارش یکی از مشخصه های جذب نیرو در بیمارستان نور تمایل به جوانگرائی همراه با تجربه در رشته مورد نظر است که بر این اساس سن مجاز برای پرسنل حداکثر 30سال در نظر گرفته شده است.
همچنین آشنائی با زبان انگلیسی و مبانی کامپیوتر برای همه رشته ها الزامی می باشد.
شایان ذکر است که آگهی مربوط به آزمون های فوق قبلاً از طریق روزنامه های کثیر الانتشار به چاپ رسیده بود.