هادی ساعی

هادی ساعی قهرمان تکواندو و مدال آور المپیک و میادین جهانی در نور معاینه شد.

او با بیان اینکه اخیرا احساس تاری دید در چشمانش می کند دلیل مراجعه اش به چشم پزشک را عنوان کرد و تحت معاینه قرار گرفت.

این عضو سابق شورای شهر تهران ضمن اینکه از روند انجام امور در بیمارستان چشم پزشکی نور اظهار رضایت داشت افزود: مدیریت قوی باعث ایجاد نظم در بیمارستان چشم پزشکی نور شده است و این موضوع در نگاه اول به خوبی دیده می شود.