دکتر بهروز کوچکی

  جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)
فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه)

آقای دکتر بهروز کوچکی در سال 1346 در شهر اصفهان متولد شد.

وی پس از اتمام تحصیلات خود در مقطع دکترای عمومی در دانشگاه سال مدرک تخصص چشم پزشکی خود را از دانشگاه شهید بهشتی در سال و فوق تخصص گلوکوم(آب سیاه) از دانشگاه شهید بهشتی در سال اخذ کرد.

دکتر بهروز کوچکی (چشم پزشک) با گذراندن دوران طرح خدمت پزشکی خود در استان یزد فعالیت حرفه ای خود را از سال 1386 آغاز کرد و در سال 1384 به بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور پیوست .

دکتر بهروز کوچکی (چشم پزشک) خدمات جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید) را در بیمارستان چشم پزشکی نور انجام می دهد.

1.       Kouchaki B, Hashemi H, Yekta A. Comparison of current tonometry techniques in measurement of intraocular pressure. Journal of current ophthalmology. 2017;29(2):92-7.

2.       Koucheki B, Jalali KH. Pigmentary glaucoma accompanied by usher syndrome. Journal of Glaucoma. 2012;21(6):392-3.

3.       Koucheki B, Hashemi H. Selective laser trabeculoplasty in the treatment of open-angle glaucoma. Journal of Glaucoma. 2012;21(1):65-70.

4.       Koucheki B. Axenfeld-Rieger syndrome associated with subdural hematoma. Iranian Journal of Ophthalmology. 2012;24(3):69-71.

5.       Koucheki B, Mehravaran S, Hashemi H. Correlation between central corneal thickness and refractive indices in a laser refractive surgery population. Iranian Journal of Ophthalmology. 2010;22(4):43-8.