هزینه جراحی های شایع

برای مشاهده هزینه جراحی های شایع بیماران بین الملل به صفحه عربی یا انگلیسی سایت مراجعه نمایید.

 

ردیف

نوع جراحی

1

جراحي آب مرواريد+جايگذاري لنز يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران ده روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا يكهفته پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

2

جراحي گلوكوم جهت كاهش فشار چشم (يك چشم )

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروري است.

3

جراحي گلوكوم جهت كاهش فشار چشم+ جراحي آب  مرواريد + جايگذاري لنز يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت  سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروري است.

4

جايگذاري لنزهاي داخل چشمي جهت بيماراني كه شماره بالا دارند(دو چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

5

رينگ گذاري جهت بيماران داراي قوز قرنيه يك چشم با استفاده از دستگاه فمتوسكند

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 20 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

6

انحراف چشم (يك چشم سه عضله)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. احتمال نياز به جراحي دوم در بازه زماني شش ماهه پس از جراحي اول وجود دارد كه هزينه بصورت مستقل از جراحي اول محاسبه و پرداخت مي گردد.

7

بالاكشيدن پلك (دو چشم چهار پلك)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

8

مجاري اشكي يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ خونريزي، التهاب و عفونت ضروري است.

9

ويتركتومي بدليل خونريزي يا پارگي شبكيه (يك چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سيليكون ضروري است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحي اول جهت خروج سليكون موجود در چشم لازم است كه هزينه بصورت مستقل از جراحي اول محاسبه و دريافت مي گردد.

10

ويتركتومي بدليل خونريزي يا پارگي شبكيه+ عمل آب مرواريد + جايگذاري لنز يك چشم

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 15 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا ده روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد. پيگيري ماهانه بيمار در كشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سيليكون ضروري است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحي اول جهت خروج سليكون موجود در چشم لازم است كه هزينه بصورت مستقل از جراحي اول محاسبه و دريافت مي گردد.

11

(لازك براي اصلاح عيوب انكساري (دو چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 10 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و تا پنج روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.

12

فمتوليزيك براي اصلاح عيوب انكساري (دو چشم)

مدت زمان حضور تقريبي بيمار در تهران 6 روز مي باشد، 48 ساعت پس از معاينه جراحي انجام شده و يك روز پس از جراحي بصورت سرپايي پيگيري مي گردد.