هزینه جراحی های شایع

 

ردیف

نوع جراحی

1

جراحی آب مروارید+جایگذاری لنز یک چشم

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران ده روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا یکهفته پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

2

جراحی گلوکوم جهت کاهش فشار چشم (یک چشم )

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروری است.

3

جراحی گلوکوم جهت کاهش فشار چشم+ جراحی آب  مروارید + جایگذاری لنز یک چشم

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت  سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم ضروری است.

4

جایگذاری لنزهای داخل چشمی جهت بیمارانی که شماره بالا دارند(دو چشم)

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

5

رینگ گذاری جهت بیماران دارای قوز قرنیه یک چشم با استفاده از دستگاه فمتوسکند

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 20 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

6

انحراف چشم (یک چشم سه عضله)

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. احتمال نیاز به جراحی دوم در بازه زمانی شش ماهه پس از جراحی اول وجود دارد که هزینه بصورت مستقل از جراحی اول محاسبه و پرداخت می گردد.

7

بالاکشیدن پلک (دو چشم چهار پلک)

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

8

مجاری اشکی یک چشم

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ خونریزی، التهاب و عفونت ضروری است.

9

ویترکتومی بدلیل خونریزی یا پارگی شبکیه (یک چشم)

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سیلیکون ضروری است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحی اول جهت خروج سلیکون موجود در چشم لازم است که هزینه بصورت مستقل از جراحی اول محاسبه و دریافت می گردد.

10

ویترکتومی بدلیل خونریزی یا پارگی شبکیه+ عمل آب مروارید + جایگذاری لنز یک چشم

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 15 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا ده روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد. پیگیری ماهانه بیمار در کشور مبدا از لحاظ فشار چشم و روغن سیلیکون ضروری است. مراجعه مجدد پس از شش ماه از جراحی اول جهت خروج سلیکون موجود در چشم لازم است که هزینه بصورت مستقل از جراحی اول محاسبه و دریافت می گردد.

11

(لازک برای اصلاح عیوب انکساری (دو چشم)

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 10 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و تا پنج روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.

12

فمتولیزیک برای اصلاح عیوب انکساری (دو چشم)

مدت زمان حضور تقریبی بیمار در تهران 6 روز می باشد، 48 ساعت پس از معاینه جراحی انجام شده و یک روز پس از جراحی بصورت سرپایی پیگیری می گردد.