بیمه و هزینه

در حال حاضر خدمات بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نورتحت پوشش  بیمه های متنوع و گوناگونی می باشد ، جهت اطلاع شما بیمه های طرف قرارداد با هر مرکز بصورت جداگانه آورده شده است .

بیمارستان چشم پزشکی نور با بیمه های پایه شامل خدمات درمانی و تامین اجتماعی قرارداد دارد.

  بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور، شامل:

  • بيمه هاي پايه
  • خدمات درماني – تامين اجتماعي
بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان چشم پزشكي نور در خصوص خدمات سرپايي و بستري و نحوه پذيرش
بانكها
رديف عنوان بيمه درصد پوشش بيمه نحوه پذيرش 
سرپايي - بستري
1بانك ها(سپه،صادرات،صنعت و معدن -كشاورزي -مركزي- تجارت-توسعه صادرات-مسكن-ملت-ملي-رفاه )100%براي پذيرش سرپايي همه بانك ها به جز بانك رفاه و مسكن (كه علاوه بر داشتن دفترچه معرفي نامه نيز ضروري است)داشتن دفترچه كافي ست و همه بانك ها براي خدمات بستري معرفي نامه مي خواهند  كليه بانك ها براي ليزيك شرط نمره چشم دارندو با داشتن شرط نمره بيمار پرداختي ندارد  (شماره چشم 3 به بالا)البته پرداختي بانك ملت بسته به معرفي نامه است .فمتو ليزيك همه بانك ها پرداختي دارند(بطور كامل) به جز ملت و تجارت            
2بانك  قرض الحسنه مهر ايران100%سرپايي(اين بيمه شدگان دفترچه ندارند بنابراين با دفترچه بيمه پايه  فقط سهم بيمه پايه كسر مي شود )، بستري(جراحي و تزريق و ليزيك (به شرط دارا بودن نمره چشم 3به بالا ) با معرفي نامه از بانك هزينه اي پرداخت نمي كنند)  
بيمه هاي دولتي و خصوص
رديف عنوان بيمه درصد پوشش بيمه سرپايي - بستري
1ايران -كاركنان رسمي100%سرپايي(دفترچه) – بستري(معرفي نامه سدا)
2ايران – بنياد شهيد 100%داشتن دفترچه  حتمي است اگر كد ملي شان در سايت بيمه ايران باشد معرفي نامه صادر مي شود و پرداختي براي  سرپايي ندارند -فمتو ليزيك را تا سقف2/700/000با معرفي نامه پرداخت ميكند 
3ايران -وزارت نيرو سرپايي و بستري(بسته به فرانشيز روي دفترچه)
4ايران-فولاد مباركه اصفهان  سرپايي و بستري(بسته به فرانشيز روي دفترچه)
5بازنشستگان سازمان بنادر و دريانورديبا دفترچه بيمه داناسرپايي (پرداختي ندارند)-بستري(با معرفي نامه بسته به فرانشيز)
6دانا – كارت طلائي  براساس فرانشيز درج شده روي صفحه اول دفترچه پرداختي دارد  اگر فرانشيزي ثبت نشده باشد بيمار 20 درصد پرداختي دارد پراي عملهاي داخل چشمي نيازي به معرفي نامه نيست ولي براي ليزيك ميخواهد (دارندگان كارت طلايي حتما عنوان شود پرداختي صد درصد نيست) 
7دانا بدون كارت طلايي سرپايي هزينه كامل توسط بيمارپرداخت مي شود و براي بستري نياز به معرفي نامه است  
8پارسيان80%براي سرپاييسرپايي (دفترچه)-بستري (معرفي نامه )
9پارسيان اورژانس(ايران خودرو)100%سرپايي(معرفي نامه ) – بستري ندارد
10SOSفرانشيز درج شده روي معرفي نامهسرپايي و بستري معرفي نامه
11آسيا – معلم - نوينفرانشيز درج شده روي معرفي نامهسرپايي و بستري:معرفي نامه
12سينا - نيرو 80%سرپايي(دفترچه) – بستري(معرفي نامه)
 بازنشستگان وزارت امور خارجه (بيمه ميهن) سرپايي(باكارت بازنشستگي و دفترچه بيمه پايه پرداختي ندارند و براي بستري با مدارك به بيمه پ82 مراجعه مي كنند تا معرفي نامه با فكس به مركز صادر شود 
13رازي – سامان – آرمان – ما –ملت - كارافرين – ميهن – كوثر -البرز سرپايي (فرانشيز درج شده روي معرفي نامه)- بستري(معرفي نامه)     بيمه كوثر پذيرش سرپايي فقط ليزر را پرداختي دارد  
14حكمت دفترچه معرفي نامه  و دفترچه بيمه پايه 
 
رديف عنوان بيمه درصد پوشش بيمه  
14صندوق بازنشستگي نفت 90%سرپايي (دفترچه 90 درصد )  – بستري(معرفي نامه +دفترچه :بيمارپرداختي ندارد)ليزيك شرط نمره چشم دارند
15كاركنان شركت نفت  سرپايي(دفترچه 100درصد)-بستري (دفترچه15:بيماردرصد پرداختي دارد) براي كاتاراكت بيمار هر چشم 500هزار تومان پرداختي دارد 
16صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد از 90%تا 95% متغيير معرفي نامه داراي مهرفرانشيز بدون ويزيت و اپتومتري(سرپايي و بستري)
شركتها و سازمانها
رديف عنوان بيمه درصد پوشش بيمه نحوه پذيرش 
17شهرداري بازنشسته ها 100%و شاغلين 90%سرپايي:كليه خدمات (دفترچه) – ليزرتراپي و آنژيوگرافي (معرفي نامه)
بستري:معرفي نامه
18كانون سردفتران 80%سرپايي:كليه خدمات بدون اپتومتري (دفترچه) – ليزرتراپي (معرفي نامه)
بستري:معرفي نامه
19روزنامه ايران تا سقف درج شده در معرفينامه – 100% سرپايي و بستري (معرفي نامه و دفترچه)
20هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) غير از ويزيت و اپتومتري كه در تعهد نمي باشد – 100% سرپايي:كليه خدمات (دفترچه) –بستري: معرفي
 
21مجلس 100%سرپايي و بستري(سلامت كارت و دفترچه)
22كتابخانه مجلس 100%سرپايي و بستري(معرفي نامه يا كارت مجلس)
23سازمان گسترش 100%كارت سازمان گسترش 
24صنايع هواپيمايي 100%سرپايي و بستري(معرفي نامه)
25صدا و سيما بازنشسته ها 90% - شاغلين 80% سرپايي:كليه خدمات (دفترچه) – ليزرتراپي و آنژيوگرافي (معرفي نامه) 
بستري بجز ليزيك: معرفي نامه  براي ليزيك بيمار هزينه را كامل پرداخت ميكند و براي  بيمه اش فاكتور ميبرد 
26شركت نفت فلات قاره 100%سرپايي(دفترچه) – بستري(معرفي نامه)
27شركت ملي صنايع مس ايران 90%سرپايي(دفترچه90درصد) – بستري(معرفي نامه)
28آرامش كارت (شركت مخابرات تهران )100%سرپايي(داشتن كارت كافي است) – بستري(معرفي نامه آسيا)
29آرامش كارت(شركت ارتباطات ثابت)100%سرپايي(داشتن كارت كافي است) – بستري(معرفي نامه آسيا)
30آرامش كارت(شركت مخابرات ايران) 100%سرپايي(داشتن كارت كافي است) – بستري(معرفي نامه آسيا)
31شركت مخابرات (بيمه تكميلي دانا) سرپايي(معرفي نامه )
32بنياد 15 خرداد100%سرپايي و بستري معرفي نامه
33شركت سرمايه گذاري و توسعه رفاه كيش  سرپايي (دفترچه90درصد) – بستري (معرفي نامه)
34آتيه سازان حافظ (شامل 1-شاغلين آموزش و پرورش -2-بازنشستگان كشوري (همان بازنشستگان آموزش و پرورش)-3-بازنشستگان تامين اجتماعيسقف درج شده در معرفينامهسرپايي فقط ليزر:معرفي نامه   بستري :معرفي نامه  براي ليزيك براي گروه 1 به شرط نمره چشم بالاي 3 براي هر چشم 300 هزار تومان در مجموع 600هزار تومان پرداختي دارد  به گروه دوم براي ليزيك مبلغي تعلق نمي گيرد و براي گروه سوم با شرايط گروه اول براي هر چشم 400 هزار تومان در مجموع 800 هزار تومان پرداختي دارد

 

  بیمه های طرف قرارداد با مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز  عبارتند از :

ردیفنوع بیمهپاراکلینیکلیزیکUVXفمتوبستری
1بانک سپهداردداردداردندارددارد
2بانک صادراتداردتحت پوشش بیمه sosتحت پوشش بیمه sosنداردتحت پوشش بیمه sos
3بانک صنعت و معدنداردداردداردندارددارد
4بانک کشاورزیداردداردداردندارددارد
5بانک مرکزیداردداردداردندارددارد
6بانک تجارتداردداردداردندارددارد
7بانک توسعه صادراتداردداردداردندارددارد
8بانک رفاهداردداردداردندارددارد
9بانک مسکنداردداردداردندارددارد
10بانک ملتداردداردداردندارددارد
11بانک ملیداردتحت پوشش بیمه البرزتحت پوشش بیمه البرزنداردتحت پوشش بیمه البرز
12صنعت نفتداردنداردداردندارددارد
13دیداردداردداردندارددارد
14آرمانداردداردداردندارددارد
15بیمه کوثرداردداردداردندارددارد
ردیفنوع بیمهپاراکلینیکلیزیکUVXفمتوبستری
16کار آفرینداردداردداردندارددارد
17رازیداردداردداردندارددارد
18شهرداریداردداردداردندارددارد
19کانون سردفترانداردداردداردندارددارد
20ایرانداردداردداردندارددارد
21هواپیمایی جمهوری اسلامی - هماداردداردداردندارددارد
22مجلسداردداردداردندارددارد
23نوینداردداردداردندارددارد
24پارسیانداردداردداردندارددارد
25بازنشستگی شرکت نفتداردداردداردندارددارد
26دانا - طلاییداردداردداردندارددارد
27شرکت نفت فلات قارهداردداردداردندارددارد
28داناداردداردداردندارددارد
29آسیاداردداردداردندارددارد
30البرزداردداردداردندارددارد
ردیفنوع بیمهپاراکلینیکلیزیکUVXفمتوبستری
31SOSداردداردداردندارددارد
32ماداردداردداردندارددارد
33سامانداردداردداردندارددارد
34ملتداردداردداردندارددارد
35میهنداردداردداردندارددارد
36سیناداردداردداردندارددارد
37فولادداردداردداردندارددارد
38آتیه سازان حافظ
(باتمام زیر شاخه ها)
داردداردداردندارددارد
39نیروهای مسلحداردداردداردندارددارد
40خدمات درمانیداردنداردنداردندارددارد
41تامین اجتماعیداردنداردنداردندارددارد
42تعاونداردداردداردندارددارد
43معلمداردداردداردندارددارد

   معرفی نامه های بیمه های، ایران ،sos، البرز، سینا، آتیه سازان حافظ (بستری)،دانا،  دانا طلایی، صنعت نفت، رازی، نیروی مسلح،هواپیمایی هما و بیمه دی در محل بیمارستان صادر میگردد.

مطالبی در مورد هزینه عمل ها

  • هزینه جراحی ها پس از معاینات اولیه، و با توجه به نوع عمل مشخص خواهد شد. 
  • در صورتیکه از بیمه استفاده می کنید، جهت اطلاع از هزینه عمل های جراحی با واحد بیمه به شماره 82401804، 82401805 و در غیر این صورت با شماره 35800 (026) تماس حاصل فرمایید. 
  • جهت دریافت هزینه خدمات سرپایی نیز با 35800 (026) تماس حاصل فرمایید.

  بیمه های طرف قرارداد با مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور مطهری  عبارتند از :

بيمهخدمات سرپائي ليزيكبستري
تامين اجتماعيسهم بيمه تامين اجتماعي + مابه تفاوت تعرفه آزادقرار داد نداريممعرفي نامه در كلينيك صادر ميشود 
بيماران خاص تامين اجتماعيدفترچه بيمه خاص تامين اجتماعي(فقط خدماتي كه قرار داد داريم رايگان ميباشد)قرار داد نداريممعرفي نامه در كلينيك صادر ميشود 
خدمات درمانيسهم بيمه خدمات درماني + مابه تفاوت تعرفه آزادقرار داد نداريممعرفي نامه در كلينيك صادر ميشود 
بيمه روستاييقرار داد نداريمقرار داد نداريممعرفي نامه در كلينيك صادر ميشود 
نيروي مسلحداريم قرار داد نداريمقرارداد نداريم با اراده معرفي نامه  
بانك ها (غير از بانك ملي , بانك مسكن )دفترچه بيمه بانكي 100%ارائه معرفي نامهارائه معرفي نامه
سينادفترچه بيمه سينا-نيرو 80%با توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
شركت نفت شاغلينارائه معرفي نامه و دفترچه  100%قرار داد نداريمبا معرفي نامه فكسي 100%
بازنشستگي شركت نفت دفترچه بيمه - بابت ليزر با معرفي نامه 90%با توجه به شرايط معرفي نامهبا معرفي نامه 90%
صداوسيمادفترچه بيمه - بابت ليزر معرفي نامه (بازنشسته90% -شاغلين 80%)با توجه به شرايط معرفي نامه( فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
پانزده خردادارائه معرفي نامه 100%با توجه به شرايط معرفي نامه( فمتو قرار داد نداريم)با معرفي نامه 100%
هواپيمائي همادفترچه بيمه هواپيمائي هما 100%با توجه به شرايط معرفي نامه( فمتو قرار داد نداريم)با معرفي نامه 100%
صنايع هواپيماييارائه معرفي نامه 100%با توجه به شرايط معرفي نامهارائه معرفي نامه 100%
سردفتراندفترچه بيمه - بابت ليزر با معرفي نامه 80%با توجه به شرايط معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه
صندوق رفاه كيشدفترچه بيمه - بابت ليزر با معرفي نامه 90%با توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
مركز شهيد شوريدهدفترچه بيمه تامين اجتماعي يا خدمات درماني 90%با ارائه معرفي نامه 90%(فمتو قرار داد نداريم)با معرفي نامه 90%
پرسنل جهاد كشوريدفترچه بيمه تامين اجتماعي يا خدمات درماني 90%با ارائه معرفي نامه 90%(فمتو قرار داد نداريم)با معرفي نامه 90%
مجلس شوراي اسلاميدفترچه بيمه و كارت مجلس 100%با توجه به شرايط معرفي نامهدفترچه بيمه و كارت مجلس
 مجمع تشخيص مصلحتدفترچه بيمه تامين اجنماعي يا خدمات درماني(بابت ليزر معرفي نامه)با توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
فولادغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
آتيه سازان حافظغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
آرمانغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
آسياغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
البرزغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
ايراندفترچه بيمه ايران (بابت ليزر معرفي نامه ايران)با توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
داناقرار داد نداريمبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
كمك رسان ايرانsosغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
بيمه پارسيانغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
بيمه معلمغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
درمانگاه كوثر(مجتمع امام خميني)ارائه معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
رازيغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
ميهنغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
سامانغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
شوراي امنيت ماليغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
شوراي نگهباندفترچه بيمه تامين اجنماعي يا خدمات درماني(بابت ليزر معرفي نامه)با توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
رياست جمهوريغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
بيمه تكميلي ملتغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
شهرداريدفترچه بيمه - بابت ليزر با معرفي نامه با توجه به شرايط معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه
بيمه ماغير از اپتومتري و ويزيت مابقي با معرفي نامهبا توجه به شرايط معرفي نامه(بابت فمتو قرار داد نداريم)با توجه به شرايط معرفي نامه
ايران - بنيادشهيد اپتومتري ، ويزيت (ارائه كارت جانبازي)با توجه به شرايط معرفي نامه با توجه به شرايط معرفي نامه

 مطالبی در مورد هزینه عمل ها

  • هزینه جراحی ها پس از معاینات اولیه، و با توجه به نوع عمل مشخص خواهد شد. 
  • در صورتیکه از بیمه استفاده می کنید، جهت اطلاع از هزینه عمل های جراحی با شماره 42313 تماس حاصل فرمایید. 
  • جهت دریافت هزینه خدمات سرپایی نیز با 42313 تماس حاصل فرمایید.
    عضویت در خبرنامه بیمارستان نور