كور رنگي (كوررنگي)

آيا در تشخيص اينكه جسمي قرمز است يا سبز، و يا آبي است يا زرد دچار مشكل مي شويد؟ اين اصلي ترين علامت كوررنگی است. بر خلاف تصور عامه، ديد افراد كور رنگ به ندرت خاكستري است.

كور رنگي يك بيماري ارثي وابسته به كروموزوم X مغلوب است كه در مردان بيشتر ديده شده و تقريباً هميشه از مادر به پسر به ارث مي رسد. (توضيح: زنان دو كروموزوم X و مردان يك كروموزوم X و يك كروموزوم Y دارند. در بيماري های وابسته به كروموزوم X مغلوب در زنان بايد هر دو كروموزوم X معيوب باشند تا بيماري رخ دهد. اگر يك كروموزوم X معيوب باشد بيماری رخ نمي دهد ولی قابل انتقال به فرزندان است. در مردان معيوب بودن تنها كروموزوم X سبب بيماري مي شود. بنابراين، فردي كه مبتلا به كوررنگي است، مادرش يا مبتلا به كور رنگی است و يا ناقل بيماری.) در اين اختلال كروموزومی سلول های مخروطي در شبكيه كه مسئول درك رنگ هستند دچار اختلال هستند و به همين دليل بيمار رنگ ها را درست تشخيص نمي دهد.

كور رنگي ممكن است بر اثر بيماری های عصب بينايی يا شبكيه نيز رخ دهد. در اين موارد، فقط چشمي كه مشكل دارد دچار كور رنگي مي شود و بيماری در طول زمان تشديد می گردد بطوريكه ممكن است تبديل به كوررنگي كامل شود كه در آن بيمار ديدی خاكستری دارد. اين بيماران معمولاً در تشخيص آبی و زرد مشكل دارند.

علائم کور رنگی

  • اشكال در تشخيص قرمز و سبز (شايعترين حالت)
  • اشكال در تشخيص آبي و سبز

تشخيص کور رنگی

تشخيص كوررنگی اغلب با استفاده از چارت های رنگي بنام "صفحات آزمون ايشي هارا" (Ishihara) انجام مي شود. در اين صفحات كه نمونه هايي از آن را مي بينيد اعدادي متشكل از نقطه های رنگی در زمينه ای متشكل از نقاطی به رنگ ديگر قرار گرفته اند كه تشخيص آن ها برای افراد كوررنگ مشكل است. در صورتی كه مشكلی  در ديد رنگی بيمار تشخيص داده شود از تست های دقيق تر استفاده می شود.

درمان کور رنگی

كور رنگي هيچ درمانی ندارد. تشخيص زودرس كوررنگي مي تواند مانع بروز مشكلات آموزش در كودكان مدرسه رو شود. در اين صورت بهتر است والدين كودك با مسئولين مدرسه و معلم او صحبت كنند.

بعضي از بيماران از لنزهای مخصوصی استفاده می كنند كه هم به صورت لنز تماسی و هم به صورت لنز عينك وجود دارد.

در بسياری موارد بيماران به جای تشخيص رنگ ممكن است ترتيب قرار گيری را به خاطر بسپارند. بعنوان مثال بيمار به خاطر می سپارد كه چراغ قرمز هميشه بالاي چراغ راهنمايي و چراغ سبز پايين قرار دارد.

 

 

عضویت در خبرنامه بیمارستان نور