آستيگماتیسم (Astigmatism)

بسياري از افراد به همراه نزديک بيني درجاتي از آستيگماتيسم يا حالت بيضي بودن قرنيه را دارند. آستيگماتيسم وقتي ايجاد مي‏ شود كه قرنيه شبيه مقطعي از توپ بيس‏بال است تا توپ بسكتبال. در نتيجه تصاوير بدليل انكسار نامساوی در قسمت‏ های مختلف قرنيه كاملاً بر روی شبكيه متمركز نمي‏ شوند و تصاوير چه دور و چه نزديك تار مي‏ شوند. بنابراين افرادی كه دچار درجات بالايی از آستيگماتيسم هستند نه تنها همانند افراد نزديك‏ بين اشيای دور را تار مي‏بينند، بلكه اشيای نزديك را هم تار مي‏ بينند.

اندازه‏ گيري آستيگماتيسم نيز بر اساس ديوپتر است. آستيگماتيسم بصورت زير طبقه بندی مي شود:

  • آستيگماتيسم خفيف : كمتر از يك ديوپتر
  • آستيگماتيسم متوسط : يك تا دو ديوپتر
  • آستيگماتيسم شديد : دو تا سه ديوپتر
  • آستيگماتيسم بسيار شديد : بيش از سه ديوپتر

آستيگماتيسم انواع مختلفي دارد و مي ‏تواند به تنهايي، همراه با نزديک بيني يا دوربيني وجود داشته باشد.