نزديك بينی (Myopia)

بيش از 25% افراد جهان دچار درجاتی از نزديك بيني هستند (تقريبا 15 ميليون ايراني). ميوپي واژه پزشكی برای نزديك بينی است. مهمترين علت نزديك‏ بيني، حالت ارثي آن مي‏ باشد. نزديك بينی معمولا از اوايل دهه دوم زندگی شروع شده و با رشد اندازه چشم در طي بلوغ افزايش مي‏ يابد و معمولا بعد از 18 سالگي متوقف مي‏ شود. تاكنون ثابت نشده است كه مطالعه در سنين كودكی، مطالعه طولانی،  مطالعه در شب،  تماشاي تلويزيون از نزديك و يا استفاده از عينك نامناسب باعث ايجاد نزديك بيني گردد.

اگر قرنيه نسبت به اندازه چشم انحناي بيشتری داشته باشد يا اندازه چشم نسبت به انحنای قرنيه بيشتر از حد معمول باشد، نزديك‏ بيني ايجاد مي‏ گردد. درنتيجه نور وارده به چشم بصورت دقيق بر روي شبكيه متمركز نمي‏ شود و وضوح تصاوير كاهش مي‏ يابد. واژه نزديك بيني بدين معناست كه شما مي توانيد اشيای نزديك را واضح ‏تر از اشياي دور ببينيد. البته اشيای نزديك در فاصله متناسب با نمره چشم واضح ديده مي‏ شود. براي مثال فردی كه دو نمره نزديك بيني دارد، اشيا را در فاصله 50 سانتي‏متری از چشم واضح مي بينيد. افرادی كه كمتر از سه نمره نزديك بينی دارند، اين امتياز را دارند كه بدون عينك اشيای نزديك را واضح مي‏ بينند. بسياری از افراد نزديك‏ بين در هنگام مطالعه از عينك استفاده نمي‏ كنند.