آزمایشگاه

آزمايشگاه باليني بيمارستان نور همگام با ساير بخشهای فوق تخصصي بيمارستان مجهز به جديدترين دستگاهها و تكنولوژی آزمايشگاهی بوده و علاوه بر ارائه كليه خدمات آزمايشگاهی ويژه بيماری های چشمی ، از توانايی پذيرش و جواب دهی تمامي آزمايشات مورد نياز بيماران در ساير رشته های تخصصی و فوق تخصصی برخوردار مي باشد كه فهرست آزمايشات مذكور در اين سايت اينترنتی قابل دسترسی مي باشد.

در اين آزمايشگاه، با استفاده از سيستم های اتوماتيك از قبيل اتوانالايزر رندوم اكسس بيوشيمي، دستگاههاي شمارش گر خودكار سلولي ويژه هماتولوژي (خون شناسي)، كواگولومتر، سديمانومتر و ساير آناليزورهاي اتوماتيك، دخالت نيروی انسانی و متعاقبا خطاهای مربوطه به حداقل ممكن تقليل يافته است. همچنين آزمايشات هورموني، ايمونولوژيك، ويروس شناسي و ژنتيك با سيستمهای كمي لومينسانس، الايزا و PCR جواب دهی می شوند . سيستم های فوق تحت كاليبراسيون و كنترل مستمر توسط محصولات كمپاني Roche سوئيس مي باشند.

بهره مندی از سيستمهای اتوماتيك سريع در اين آزمايشگاه امكان جواب دهي كليه آزمايشات روتين بيماران را در مدتي كمتر از يك ساعت از زمان نمونه گيری ميسر نموده است. ساعات پذيرش بيماران سرپايی از 7 صبح تا 7 عصر بوده و نمونه گيری بدون استفاده از سرنگ و به وسيله سيستم نمونه گيری خودكار با واسطه خلا (vacutainer) انجام مي گردد كه علاوه بر تخفيف درد و آسيب بافتي، متضمن سهولت و سرعت در فرايند نمونه گيری و افزايش دقت و صحت در جواب دهی مي باشد.

رعايت ناشتايي عمومي :

 1. شب قبل از آزمايش، شام سبك و مختصر ميل شود.
 2. بين 12 تا 14 ساعت قبل از انجام آزمايش، غذا، مايعات، انواع شكلات و آدامس ميل نشود.
 3. مصرف دخانيات ممنوع مي باشد.
 4. نوشيدن آب به مقدار نياز مانعي ندارد.
 5. مسواك زدن دندان ها مانعي ندارد.
 6. در مورد ادامه مصرف و يا قطع دارو قبل ازانجام آزمايش، حتما با پزشك معالج مشورت گردد .

 

رعايت ناشتايی در آزمايش های مختلف:

 1. آزمايش قند خون ناشتا: 2 ساعت پس از آخرين وعده غذايي ، قند سرم تقريبا به حد قند خون ناشتا كاهش مي يابد. با اين وجود رعايت 8 ساعت ناشتايی ارجح می باشد.
 2. آزمايش چربی خون (بجز كلسترول توتال): رعايت 14 ساعت ناشتايی الزامي است.
 3. آزمايش اوره: از 2 تا 3 روزقبل، از خوردن گوشت زياد خودداری گردد ولي 4 ساعت ناشتايی كافی است.
 4. آزمايش اسيداوريك: رعايت حداقل 4 ساعت ناشتايی الزامي است.
 5. آزمايش كلسيم، فسفر، سديم، پتاسيم، آهن و فريتين: رعايت حداقل 4 ساعت ناشتايی الزامی است.
 6. ساير  آزمايشات: معمولا رعايت ناشتايي الزامي نيست اما به علت اثر چربي های مواد غذايي بر سرم بيمار و نتايج آزمايش ها، بهتر است از مصرف غذای چرب خودداری گردد يا ناشتايی عمومي رعايت گردد.


نحوه آزمايش قند 2 ساعت پس از غذا :

 1. تمامي شرايط ناشتايی عمومی بايد رعايت شود.
 2. پس از نمونه گيری قند ناشتا، صبحانه معمول ميل شود ودقيقاٌ 2 ساعت پس از اتمام صبحانه، خون برای اين آزمايش گرفته مي شود.
 3. در مدت زمان 2 ساعت بين دو آزمايش، غذا و نوشيدني و هر نوع خوراكي ميل نشود.
 4. مصرف دخانيات اكيداٌ ممنوع مي باشد.
 5. نوشيدن آب به مقدار نياز مانعي ندارد.
 6. در مورد مصرف انسولين يا دارو و يا قطع آنها قبل از آزمايش با پزشك معالج مشورت گردد . 

 

نحوه صحيح  جمع آوري نمونه ادرار جهت بررسي مستقيم و كشت:

 1. بهترين نمونه، ادرار اول صبحگاهی می باشد.
 2. قبل از جمع آوری نمونه، در مورد خانم ها محل ادرار بايد با آب و صابون به طور كامل شستشو گرديده و با دستمال كاغذی خشك شود. در مورد آقايان ضرورتي ندارد.
 3. قسمت اول نمونه براي آزمايش مناسب نيست و بايد دور ريخته شود.
 4. نمونه وسط ادرار به مقدار 10 – 15 سي سي درون ظرف ريخته شود.
 5. درب ظرف بلافاصله بسته شود.
 6. قسمت داخلی ظرفی كه در اختيار بيمار است استريل می باشد. به هيچ وجه داخل آ ن يا سطح تحتاني درب مربوطه لمس نگردد و از شستن داخل ظرف اكيداً خودداری گردد .


نحوه صحيح جمع آوری نمونه اسپرم:

 1. حداقل سه روز و حداكثر پنج روز فاصله زمانی بين آخرين نزديكي و زمان جمع آوری نمونه اسپرم ضروری است .
 2. قبل از جمع آوری نمونه اسپرم، مثانه بايد به طوركامل از ادرار تخليه گردد .
 3. مايع اسپرم بايد در ظرف استريل ويژه جمع آوری گرديده و درب آن بلافاصله بسته شود .
 4. نمونه بايد در حداقل زمان ممكن (ترجيحا 15 تا 20 دقيقه) به آزمايشگاه تحويل  گردد.
 5. نمونه تا زمان تحويل به آزمايشگاه بايد در دماي 37 درجه نگهداری گردد كه بهترين طريقه، نگهداری آن در مجاورت بدن مي باشد .


نحوه صحيح جمع آوري مدفوع :

 1. نمونه بايد مستقيماً در داخل ظرف مخصوصي كه آزمايشگاه در اختيار بيمار قرار داده ريخته شود.
 2. در مورد نوزادان مي توان نمونه را با چوب مخصوص ( آبسلانگ ) به ظرف نمونه گيری انتقال داد. اگر نمونه آبكی باشد بايد از روی قسمت پلاستيكی جمع آوری گردد و نمونه روی قسمت پنبه ای مناسب نمی باشد.
 3. نمونه نبايد با آب يا ادرار مخلوط شود.
 4. در صورت مشاهده هرگونه شي غير عادی يا جاندار، داخل ظرف انداخته شود.


نحوه صحيح جمع آوری نمونه جهت بررسی خون مخفی در مدفوع :

 1. از دو تا سه روز پيش از انجام آزمايش از مصرف گوشت سفيد، گوشت قرمز، ماهي، شلغم و تربچه اجتناب گردد.
 2. مصرف داروهای آهن ، ايندومتاسين، آسپرين، بروفن، كورتون ها و ويتامين C از 48 ساعت قبل از آزمايش متوقف گردند.
 3. در صورت خونريزي از لثه حين مسواك زدن و يا نخ دندان كشيدن، از 48 ساعت قبل از آزمايش از مسواك زدن و يا نخ دندان كشيدن اجتناب گردد .
 4. نمونه بايد مستقيماً در داخل ظرف مخصوصي كه آزمايشگاه در اختيار قرار داده است ريخته شود.
 5. در مورد نوزادان نمونه را مي توان با چوب مخصوص (آبسلانگ) به ظرف نمونه گيری انتقال داد.
 6. نمونه نبايد با آب يا ادرار مخلوط شود.

 
نحوه صحيح جمع آوري نمونه جهت ادرار24 ساعته:             

 1. صبح ، پس از بيدار شدن از خواب (به عنوان مثال 8 صبح)، مثانه را بطور كامل از ادرار خالي نموده  و اين نمونه بيرون ريخته شود (توجه گردد كه نبايد اين نمونه در ظرف مخصوص جمع آوري ريخته شود).
 2. در طي روز، ادرار به طور كامل در ظرف مخصوص ريخته و جمع آوري گردد . 
 3. در طي روز،  درب ظرف جمع آوری نمونه بسته نگه داشته شود .
 4. مايع نگهدارنده موجود در ظرف شديداً سوزاننده و خطرناك است. از تماس آن با دست و اعضا بدن جدا خودداری گردد .
 5. صبح روز بعد، در همان ساعت شروع جمع آوري (به عنوان مثال 8 صبح)، اولين نمونه ادرار در ظرف مخصوص ريخته و درب آن بسته و در اولين فرصت به آزمايشگاه ارسال گردد (فقط اولين نمونه روز بعد در ظرف جمع آوري گردد) .