معرفی چشم پزشکان میهمان

مشاهده پزشکان بیمارستان چشم پزشکی نور بر اساس تخصص
نمایش تمام پزشکان
دکتر محسن تبریزی
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر عباد هادیان
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر یداله اسلامی
فوق تخصص گلوکوم (آب سیاه)
جراحی گلوکوم، جراحی عیوب انکساری و جراحی کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی رخصت یزدی
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر بهروز منجی آزاد
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهتاب جمالی
  متخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر فریده درودگر
فوق تخصص جراح و متخصص چشم پزشکی
فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی پیوند قرنیه، جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مهدی خانلری
  جراح و متخصص چشم پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت(آب مروارید)
دکتر مسعود ذبیحی فرد
  متخصص جراح و متخصص چشم ‌پزشکی
جراحی عیوب انکساری، کاتاراکت (آب مروارید)