برنامه پزشکان

صبح
نام پزشکمحل
دكتر سيد عليرضا حبيب الهياتاق عمل
دكتر سيد محمد ميرآفتابدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر محمد امین سیدیاناتاق عمل لیزیک/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمدرضا طاهرياتاق عمل
دكتر شكيبا عبادالهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر آزاده فرحيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سپيده توكلي زادهمطب کوچه بهرامی پلاک 77
دكتر كاظم امان زادهدرمانگاه پلاک82
دكتر پوپك پيردرمانگاه پلاک 82
دكتر فدرا حاجي زادهتزریق آواستین
دكتر سعيد شاه حسينيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر شهاب حیدریاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش عشق آبادیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر رضا عرفانیان سلیماتاق عمل
دکتر هیوا پارسافردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نرگس زندوکیلدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر الینا غفاریدرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ تزریق آواستین
دکتر کیوان شیرزادیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر میثم میر عشقیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر لیلا قوجازادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
عصر
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهياتاق عمل/درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمد ميرآفتابدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر محمد امین سیدیاندرمانگاه پلاک 82
دكتر سيد محمدرضا طاهريدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر بهروز كوچكيلیزیک/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر كاظم امان زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا فهيمدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر فدرا حاجي زادهاتاق عمل
دكتر سعيد شاه حسينيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر شهاب حیدریاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش عشق آبادیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر الینا غفاریدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر میثم میر عشقیاتاق عمل
دکتر کاملیا شهابیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علی مکاتباورژانس پلاک82
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر امیرحسین آقاجانیاتاق عمل
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علی ایزدیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مسعود اقصايي فرددرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر راما پورمتیناورژانس پلاک82
دکتر فرزاد محمدیاورژانس پلاک82
صبح
نام پزشکمحل
دكتر منصور طاهرزادهلیزیک
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيلیزیک/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمد ميرآفتاباتاق عمل
دكترعلي غلامي نژاداتاق عمل
دكتر شكيبا عبادالهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر آزاده فرحياتاق عمل
دكتر كامران جلاليدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر بهروز كوچكيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سپيده توكلي زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر پوپك پيرلیزیک/ درمانگاه بیمارستان پلاک82/اتاق عمل دلخل چشمی
دكتر فدرا حاجي زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مهدي بهنيادرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سعيد شاه حسينيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر رضا عرفانیان سلیمدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر هیوا پارسافردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نرگس زندوکیلدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر میثم میر عشقیمطب کوچه بهرامی پلاک77
دکتر حسن کوهیاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش ملکیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر امیرحسین آقاجانیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر قاسم فخراییدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
عصر
نام پزشکمحل
دكتر منصور طاهرزادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكترعلي غلامي نژادلیزیک
دكتر سيد محمدرضا طاهريدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر بهروز كوچكيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر كاظم امان زادهاتاق عمل
دكتر عليرضا فهيملیزیک/ مطب کوچه بهرامی پلاک77
دكتر فدرا حاجي زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ لیزر
دكتر مهدي بهنيادرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر شهاب حیدریاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علیرضا هدایت فردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش عشق آبادیتزریق آواستین/ اتاق عمل
دکتر رضا عرفانیان سلیمدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر هومن بهره مندیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر کیوان شیرزادیلیزیک/درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر امیرحسین آقاجانیاورژانس پلاک82
دکتر لیلا قوجازادهاتاق عمل
دکتر قاسم فخراییاتاق عمل
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر بهرام اشراقیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر فاطمه علیپوردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر راما پورمتیناورژانس پلاک82
دکتر فرزاد محمدیاورژانس پلاک82
صبح
نام پزشکمحل
دكتر منصور طاهرزادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر محمد امین سیدیاناتاق عمل
دكتر شكيبا عبادالهيلیزیک/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر آزاده فرحيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سپيده توكلي زادهاتاق عمل
دكتر كاظم امان زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک82/ لیزیک
دكتر عليرضا فهيماتاق عمل
دكتر پوپك پيردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر فدرا حاجي زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر شهاب حیدریاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر هیوا پارسافردرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ لیزیک
دکتر علیرضا یزدانی ابیانهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر حسن کوهیاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش ملکیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر امیرحسین آقاجانیمطب، کوچه بهرامی پلاک 77
دكتر عليرضا مقدسيلیزیک
دکتر علی ایزدیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
عصر
نام پزشکمحل
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمد ميرآفتابدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمدرضا طاهريمطب کوچه بهرامی پلاک77
دكتر كامران جلاليلیزر/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر كاظم امان زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا فهيمدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مهدي بهنياتزریق آواستن
دکتر آرش عشق آبادیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر حسن محبوبی پوراتاق عمل/درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر الینا غفاریدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر کیوان شیرزادیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر میثم میر عشقیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ اورژانس پلاک822
دکتر آرش ملکیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علی ایزدیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مسعود اقصايي فرددرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر راما پورمتیناورژانس پلاک82
صبح
نام پزشکمحل
دكتر سيد عليرضا حبيب الهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر محمد امین سیدیاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر شكيبا عبادالهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر بهروز كوچكياتاق عمل
دكتر سپيده توكلي زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا فهيممطب کوچه بهرامی پلاک77
دكتر پوپك پيردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر فدرا حاجي زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مهدي بهنيااتاق عمل
دكتر سعيد شاه حسينيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر شهاب حیدریاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ لیزیک
دکتر هیوا پارسافردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر هومن بهره مندیاتاق عمل
دکتر نرگس زندوکیلدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر میثم میر عشقیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش ملکیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر لیلا قوجازادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا مقدسياتاق عمل
دکتر علی ایزدیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
عصر
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيتزریق آواستین
دكترعلي غلامي نژاددرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر محمد امین سیدیاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمدرضا طاهريمطب کوچه بهرامی پلاک 77
دكتر بهروز كوچكياتاق عمل
دكتر عليرضا فهيمدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مهدي بهنيااتاق عمل
دکتر علیرضا هدایت فرلیزیک/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش عشق آبادیلیزر/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر رضا عرفانیان سلیمدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر میثم میر عشقیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر کاملیا شهابیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علی مکاتبدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نیما نوروزیکلینیک شب/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش ملکیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر لیلا قوجازادهاتاق عمل/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علی ایزدیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر راما پورمتیندرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ اورژانس پلاک82
دکتر فرزاد محمدیاورژانس پلاک82
صبح
نام پزشکمحل
دكتر منصور طاهرزادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمد ميرآفتابلیزیک
دكتر سيد محمدرضا طاهريمطب کوچه بهرامی پلاک77/ لیزیک
دكتر شكيبا عبادالهيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر بهروز كوچكيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ لیزیک
دكتر كاظم امان زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر پوپك پيردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر فدرا حاجي زادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مهدي بهنيادرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سعيد شاه حسينياتاق عمل
دکتر علیرضا هدایت فردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر رضا عرفانیان سلیمدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر هیوا پارسافردرمانگاه بیمارستان پلاک 82/ اتاق عمل
دکتر نرگس زندوکیلاتاق عمل
دکتر الینا غفاریاتاق عمل
دکتر میثم میر عشقیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر حسن کوهیاناتاق عمل
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش ملکیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر امیرحسین آقاجانیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر لیلا قوجازادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
عصر
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيدرمانگاه بیمارستان پلاک82
دكتر منصور طاهرزادهدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمد ميرآفتابدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر محمد امین سیدیاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمدرضا طاهريدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر آزاده فرحيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر بهروز كوچكيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مهدي بهنيادرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سعيد شاه حسينيلیزیک
دکتر شهاب حیدریاناتاق عمل
دکتر هومن بهره مندیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر حسن محبوبی پوردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر الینا غفاریاتاق عمل
دکتر میثم میر عشقیمطب کوچه بهرامی پلاک77
دکتر کاملیا شهابیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر نیما نوروزیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علی ایزدیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر فاطمه علیپوردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
صبح
نام پزشکمحل
دكتر هوشنگ فقيهيلیزر/ درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمد ميرآفتابدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر سيد محمدرضا طاهريدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر عليرضا فهيممطب کوچه بهرامی پلاک77
دكتر سعيد شاه حسينيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر شهاب حیدریاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علیرضا هدایت فراتاق عمل
دکتر آرش عشق آبادیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر هیوا پارسافردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر حسن محبوبی پوردرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر الینا غفاریلیزر/درمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر کیوان شیرزادیاتاق عمل
دکتر حسن کوهیاندرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر کاملیا شهابیاتاق عمل
دكتر عليرضا مقدسيدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دكتر مسعود اقصايي فرددرمانگاه بیمارستان پلاک 82
عصر
نام پزشکمحل
دکتر علی مکاتبدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر آرش ملکیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر امیرحسین آقاجانیدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر قاسم فخراییدرمانگاه بیمارستان پلاک 82
دکتر علی ایزدیاتاق عمل
عضویت در خبرنامه بیمارستان نور